Regulamin Sklepu Internetowego wizualny.com

Regulamin Sklepu 

 

Wizualny–  Visual Jan Cielma prowadzący działalność gospodarczą w miejscowości Gniezno ul.Paderewskiego 60 pod nr NIP 7842399526 Regon 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Wizualny umowę za pośrednictwem Sklepu InternetowegoWizualny.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z Wizualny za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wizualny.com umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej. 

Materiały- Fotografie klienta, projekty użyte podczas projektowania. wszelkie pliki należące do klienta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Wizualny.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.  

Biuro Obsługi Klienta, BOK ldostępne pod numerem telefonu +48 791471581, oraz adresem mailowym biuro@Wizualny.com 

Firma Kurierska – kurier Poczty Polskiej S.A. „Pocztex”, UPS Polska Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z o.o, FEDEX EXPRESS POLSKA SP Z O O lub  InPost sp. z o.o.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku pozycja 287 z późn. zm).

Produkt – towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy sprzedawany przez Wizualny za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wizualny.com.  

Internauta- Osoba korzystająca ze sklepu Wizualny.com

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Wizualny.com, składania zamówień na Produkty dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Umowy sprzedaży zawierane w Sklepie Internetowym Wizualny.com są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Wizualny.com oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a. komputer lub podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari; 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Wizualny.com zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Wizualny.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Wizualny.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Wizualny.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Wizualny.com oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty  wymaga rejestracji, 

6. Z Wizualny można kontaktować się poprzez Biuro  Obsługi Klienta, przy użyciu danych kontaktowych wskazanych we wstępie tj.pod nr 791471581 oraz przez email biuro@Wizualny.com Wizualny odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 10 do 16. bądź korespondencyjnie na adres: VISUAL Jan Cielma 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60  - Wizualny  wskazuje, że udostępnione przez Wizualny na stronie Wizualny.com: aplikacja chat oraz formularz kontaktowy nie mają funkcjonalności umożliwiającej utrwalenie korespondencji w sposób spełniający wymagania określone dla trwałego nośnika, w związku z czym nie stanowią  one „innego środka komunikacji online” w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 3a) Ustawy

4.8. Wizualny  nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 §2. REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Wizualny.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tamże dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Wizualny.com i Politykę Prywatności Wizualny. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Wizualny konta Klienta w Sklepie Internetowym Wizualny.com.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Wizualny.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Wizualny.com, są nieodpłatne.

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Wizualny.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym  

 

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Wizualny.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego Wizualny.com. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. 

2.. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym Wizualny.com`, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Wizualny.com oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień,, a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym Wizualny.com. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich.

3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

 a) oświadcza, iż władny jest umieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym Wizualny.com, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób w celu realizacji zamówienia.

 b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Wizualny.com udziela Wizualny nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Wizualny.com z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego. Klientowi z tytułu udzielenia Wizualny powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie

; d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym Wizualny.com, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Wizualny.com z tego tytułu w zakresie w jakim wynika ona z winy Klienta, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Wizualny na pierwsze wezwanie Wizualny

5. Wizualny uprawniony  jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Wizualny.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Wizualny.com.

6.Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy Wizualny.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Wizualny nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą przechowywane przez Wizualny materiały za zazwyczaj usuwane po 30 dniach jednak może być to krótszy czas,

7. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego sWizualny.com mogą być zgłaszane Wizualny  za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.  

8. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.  

9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Wizualny.com. ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym Wizualny.com;  

10. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego Wizualny.com w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.  

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana: 

a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;

b) przez Wizualny w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Wizualny usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres email, adres zaktualizowany) .  

 

§4 INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Wizualny.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Wizualny.com:

 a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Wizualny świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Wizualny zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Promocje w Sklepie Internetowym Wizualny.com nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.Wizualny.com

3. Czas realizacji zamówienia zależy od zamówionego produktu i mieści się w przedziale 3-10 dni roboczych

4. Termin realizacji jest liczony od momentu zaakceptowania płatności oraz   zaakceptowania przesłanego przez klienta pliku do druku przez drukarnie lub zaprojektowanego w systemie.

5. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji

6. W przypadku stwierdzenie przez drukarnię błędnie wykonanego zamówienia ( tj wgrania błędnego projektu, lub zaprojektowanego w niewłaściwy sposób) drukarnia ma możliwość odrzucenia takiego zamówienia w tym przypadku informuje klienta o możliwościach dokonania zmian lub zwrocie płatności jeżeli była to płatność z góry.

7. wydruki na foliach  docinamy do długości 120 cm w innym przypadku wydruki dostarczone są na rolce do samodzielnego docięcia, w wyjątkowych sytuacjach jak drobne elementy, jednolite tła drukarnia może nie podjąć się  docinania i

dostarczy zamówienie na rolce  do samodzielnego docięcia, i takie zamówienie nie może być przedmiotem reklamacji.

8.  barwy widniejące na monitorze mogą odbiegać od wydrukowanych wynika to z innej przestrzeni barwnej  oraz różnic w monitorach.

 

§6. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierają 23% VAT

2. Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT drogą elektroniczną (na adres e-mail podany podczas zamówienia) na co wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest zaznaczeniem w „Formularzu zamówienia” opcji „faktura”.

 

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przedpłata przelewem za pomocą szybkich płatności internetowych, przedpłata przelewem, PayPal

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Jednak przed złożeniem zamówienia przez klienta.

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur 

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wizualny faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.  

§7. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: Przesyłka kurierska przedpłata, przesyłka kurierska pobranie, paczka pocztowa priorytet, paczka pocztowa priorytet pobranie,

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3. Klient ma możliwość zamówienia wielkogabarytowych produktów jednak ich koszt jest ustalany indywidualnie po kontakcie z BOK z uwagi na różne koszty wysyłek takich produktów  o tej możliwości jest również informowany podczas składania zamówienia, jeżeli klient wybierze tańszą formę  dostawy przez którą Wizualny nie będzie mógł wysłać produktu wówczas BOK skontaktuje się w celu podania kosztów dostawy, a zamawiający będzie miał prawo decyzji czy zamówienie ma być realizowane czy anulowane.Nastąpi to jeszcze przed realizacją zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

3. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.

 4. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.  

&8. REKLAMACJE

1. Reklamacje może złożyć klient zalogowany na stronie Wizualny.com, który posiada konto oraz zrealizowane zamówienie. Reklamację należy złożyć  mailowo na adres biuro@Wizualny.com

2. Warunki zgłoszenia reklamacji:

– zgłaszając reklamację należy posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, oraz numerem zlecenia.

– każda reklamacja musi zawierać dokładny opis problemu.

– termin zgłoszenia reklamacji: reklamację należy zgłosić do 14 dni od momentu dostawy towaru. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.

– zgłoszenia reklamacji przyjmujemy w dni robocze do godziny 16.00

– termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych

3. Składanie reklamacji uszkodzonej przesyłki.

– aby reklamacja przesyłki podczas transportu mogła zostać uwzględniona konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego paczkę. Dodatkowo zgłoszenia uszkodzenia przesyłki należy zgłosić mailowo na adres: biuro@Wizualny.com w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia doręczenia przesyłki.

4. Reklamowany produkt musi zostać dostarczony do wykonawcy na adres 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60

1. Wizualny odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym w szczególności  jest odpowiedzialny wobec Konsumenta w razie braku zgodności dostarczonego mu  Produktu z umową (rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie. Wizualny nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b) ust. 2 lub ust. 3 Ustawy, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tamże oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.

 2. Wizualny odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

 3. Wizualny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta

. 4. W celu wykonania uprawnień związanych z niezgodnością świadczenia Wizualny z umową Konsument powinien zgłosić Wizualny, który Produkt ,Produkty lub świadczenie jest niezgodne z umową, przedstawić dowód zakupu reklamowanego Produktu (Produktów) od Wizualny, opisać na czym niezgodność polega (dołączają w miarę możliwości dokumentacje zdjęciową) oraz sprecyzować, z którego przewidzianego Ustawą uprawnienia Konsument korzysta. Zgłoszenie może zostać dokonane przy użyciu dokumentu reklamacji, którego wzór znajduje się poniżej.

5. W sytuacji, w której Wizualny odpowiada za niezgodność Produktu z umową, Wizualny rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni lub naprawi ten Produkt. . W sytuacji, w której Wizualny odpowiada za niezgodność świadczenia (usługi) z umową, Wizualny rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadzenia do jej zgodności z umową. 

6. W sytuacjach określonych Ustawą, to jest, w razie zaistnienia niezgodności świadczenia z umową, za którą Wizualny ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych Ustawą oraz:

 a) Odmowy przez Wizualny doprowadzenia Produktu lub usługi do zgodności z umową ze względu na to, że zarówno naprawa jak i wymiana Produktu (bądź doprowadzenie usługi do zgodności z umową) są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów; lub

 b) Nie doprowadzenia przez Wizualny do zgodności Produktu z umową poprzez jego naprawę lub wymianę (bądź nie doprowadzenie usługi do zgodności z umową); lub c) Dalszego występowania braku zgodności Produktu lub usługi z umową, pomimo, że Wizualny próbował doprowadzić Produkt lub usługę do zgodności z umową; lub

 d) Gdy, brak zgodności Produktu lub usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy; lub 

e) Gdy, z oświadczenia Wizualny lub okoliczności wyraźnie wynika, że Wizualny nie doprowadzi Produkt lub usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta jeżeli Konsument złoży Wizualny oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Wizualny zwróci Klientowi należność zgodnie z Ustawą.

 7. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów kodeksu cywilnego, przy czym odpowiedzialność Wizualny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient nie będący Konsumentem zapłacił Wizualny za nabycie danego Produktu.  

8.Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) 16 uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.com/wazne_adresy.php. 

§ 9 WARUNKI GWARANCJI 

1. Produkty sprzedawane przez Wizualny mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Wizualny nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt 

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej; 

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

 

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Internaucie będącemu  osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.Wizualny.com, w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając oświadczenie na piśmie.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,  na konto bankowe wskazane przez Kupującego Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Konsument może w terminie 30 (trzydziestu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uważana jest za niezawartą.

2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłana na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia.

4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę to wysyłka Pocztą Polską (Kurier 48). Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§11. MATERIAŁY DO DRUKU

1. Drukarnia nie odpowiada za materiały zawarte w plikach do druku, jeżeli przesłane materiały są nie zgodne z prawem drukarnia może odmówić ich realizacji.

2. Wizualny nie nanosi korekty treści na przesłanych materiałach do druku oraz nie odpowiada za błędy składu tekstu na projektach klienta. Jeżeli projekt jest przygotowywany przez naszych grafików, musi zostać zaakceptowany przez klienta, czas realizacji druku jest liczony od momentu akceptacji projektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki, ich rozdzielczość czy przestrzeń barwną.

4. Pliki należy dostarczyć w przestrzenie barwnej CMYK w wielkości 1:1

5. Pliki dostarczone w przestrzeni barwnej RGB zostaną automatycznie skonwertowane do przestrzeni barwnej CMYK przez co mogą być różnice w kolorach za co drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

6. W przypadku zamówienia projektu w naszej drukarni pozostają one własnością Wizualny. Nie udostępniamy otwartych plików klientom. Projekty są archiwizowane i zawsze można zamówić do druk z wcześniej wykonanego projektu.

 

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Wizualny.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Wizualny dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Wizualny.com były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Wizualny nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Wizualny.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Wizualny.com. 

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Wizualny rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wizualny. Wizualny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego Wizualny.com, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wizualny, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Wizualny.com zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Wysłać na adres:

 Visual Jan Cielma 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego  60 

 „ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* - Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……….. - Adres konsumenta(-ów) …………….. - Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data ………………….” 


Regulamin - Wizualny.com

Regulamin Sklepu Internetowego wizualny.com

Regulamin Sklepu 

 

Wizualny–  Visual Jan Cielma prowadzący działalność gospodarczą w miejscowości Gniezno ul.Paderewskiego 60 pod nr NIP 7842399526 Regon 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Wizualny umowę za pośrednictwem Sklepu InternetowegoWizualny.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z Wizualny za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wizualny.com umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej. 

Materiały- Fotografie klienta, projekty użyte podczas projektowania. wszelkie pliki należące do klienta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Wizualny.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.  

Biuro Obsługi Klienta, BOK ldostępne pod numerem telefonu +48 791471581, oraz adresem mailowym biuro@Wizualny.com 

Firma Kurierska – kurier Poczty Polskiej S.A. „Pocztex”, UPS Polska Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z o.o, FEDEX EXPRESS POLSKA SP Z O O lub  InPost sp. z o.o.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku pozycja 287 z późn. zm).

Produkt – towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy sprzedawany przez Wizualny za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wizualny.com.  

Internauta- Osoba korzystająca ze sklepu Wizualny.com

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Wizualny.com, składania zamówień na Produkty dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Umowy sprzedaży zawierane w Sklepie Internetowym Wizualny.com są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Wizualny.com oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a. komputer lub podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari; 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Wizualny.com zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Wizualny.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Wizualny.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Wizualny.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Wizualny.com oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty  wymaga rejestracji, 

6. Z Wizualny można kontaktować się poprzez Biuro  Obsługi Klienta, przy użyciu danych kontaktowych wskazanych we wstępie tj.pod nr 791471581 oraz przez email biuro@Wizualny.com Wizualny odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 10 do 16. bądź korespondencyjnie na adres: VISUAL Jan Cielma 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60  - Wizualny  wskazuje, że udostępnione przez Wizualny na stronie Wizualny.com: aplikacja chat oraz formularz kontaktowy nie mają funkcjonalności umożliwiającej utrwalenie korespondencji w sposób spełniający wymagania określone dla trwałego nośnika, w związku z czym nie stanowią  one „innego środka komunikacji online” w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 3a) Ustawy

4.8. Wizualny  nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 §2. REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Wizualny.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tamże dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Wizualny.com i Politykę Prywatności Wizualny. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Wizualny konta Klienta w Sklepie Internetowym Wizualny.com.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Wizualny.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Wizualny.com, są nieodpłatne.

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Wizualny.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym  

 

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Wizualny.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego Wizualny.com. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. 

2.. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym Wizualny.com`, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Wizualny.com oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień,, a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym Wizualny.com. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich.

3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

 a) oświadcza, iż władny jest umieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym Wizualny.com, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób w celu realizacji zamówienia.

 b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Wizualny.com udziela Wizualny nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Wizualny.com z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego Wizualny.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego. Klientowi z tytułu udzielenia Wizualny powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie

; d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym Wizualny.com, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Wizualny.com z tego tytułu w zakresie w jakim wynika ona z winy Klienta, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Wizualny na pierwsze wezwanie Wizualny

5. Wizualny uprawniony  jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Wizualny.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Wizualny.com.

6.Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy Wizualny.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Wizualny nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą przechowywane przez Wizualny materiały za zazwyczaj usuwane po 30 dniach jednak może być to krótszy czas,

7. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego sWizualny.com mogą być zgłaszane Wizualny  za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.  

8. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.  

9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Wizualny.com. ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym Wizualny.com;  

10. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego Wizualny.com w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.  

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana: 

a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;

b) przez Wizualny w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Wizualny usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres email, adres zaktualizowany) .  

 

§4 INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Wizualny.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Wizualny.com:

 a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Wizualny świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Wizualny zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Promocje w Sklepie Internetowym Wizualny.com nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.Wizualny.com

3. Czas realizacji zamówienia zależy od zamówionego produktu i mieści się w przedziale 3-10 dni roboczych

4. Termin realizacji jest liczony od momentu zaakceptowania płatności oraz   zaakceptowania przesłanego przez klienta pliku do druku przez drukarnie lub zaprojektowanego w systemie.

5. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji

6. W przypadku stwierdzenie przez drukarnię błędnie wykonanego zamówienia ( tj wgrania błędnego projektu, lub zaprojektowanego w niewłaściwy sposób) drukarnia ma możliwość odrzucenia takiego zamówienia w tym przypadku informuje klienta o możliwościach dokonania zmian lub zwrocie płatności jeżeli była to płatność z góry.

7. wydruki na foliach  docinamy do długości 120 cm w innym przypadku wydruki dostarczone są na rolce do samodzielnego docięcia, w wyjątkowych sytuacjach jak drobne elementy, jednolite tła drukarnia może nie podjąć się  docinania i

dostarczy zamówienie na rolce  do samodzielnego docięcia, i takie zamówienie nie może być przedmiotem reklamacji.

8.  barwy widniejące na monitorze mogą odbiegać od wydrukowanych wynika to z innej przestrzeni barwnej  oraz różnic w monitorach.

 

§6. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierają 23% VAT

2. Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT drogą elektroniczną (na adres e-mail podany podczas zamówienia) na co wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest zaznaczeniem w „Formularzu zamówienia” opcji „faktura”.

 

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przedpłata przelewem za pomocą szybkich płatności internetowych, przedpłata przelewem, PayPal

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Jednak przed złożeniem zamówienia przez klienta.

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur 

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wizualny faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.  

§7. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: Przesyłka kurierska przedpłata, przesyłka kurierska pobranie, paczka pocztowa priorytet, paczka pocztowa priorytet pobranie,

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3. Klient ma możliwość zamówienia wielkogabarytowych produktów jednak ich koszt jest ustalany indywidualnie po kontakcie z BOK z uwagi na różne koszty wysyłek takich produktów  o tej możliwości jest również informowany podczas składania zamówienia, jeżeli klient wybierze tańszą formę  dostawy przez którą Wizualny nie będzie mógł wysłać produktu wówczas BOK skontaktuje się w celu podania kosztów dostawy, a zamawiający będzie miał prawo decyzji czy zamówienie ma być realizowane czy anulowane.Nastąpi to jeszcze przed realizacją zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

3. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.

 4. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.  

&8. REKLAMACJE

1. Reklamacje może złożyć klient zalogowany na stronie Wizualny.com, który posiada konto oraz zrealizowane zamówienie. Reklamację należy złożyć  mailowo na adres biuro@Wizualny.com

2. Warunki zgłoszenia reklamacji:

– zgłaszając reklamację należy posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, oraz numerem zlecenia.

– każda reklamacja musi zawierać dokładny opis problemu.

– termin zgłoszenia reklamacji: reklamację należy zgłosić do 14 dni od momentu dostawy towaru. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.

– zgłoszenia reklamacji przyjmujemy w dni robocze do godziny 16.00

– termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych

3. Składanie reklamacji uszkodzonej przesyłki.

– aby reklamacja przesyłki podczas transportu mogła zostać uwzględniona konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego paczkę. Dodatkowo zgłoszenia uszkodzenia przesyłki należy zgłosić mailowo na adres: biuro@Wizualny.com w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia doręczenia przesyłki.

4. Reklamowany produkt musi zostać dostarczony do wykonawcy na adres 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60

1. Wizualny odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym w szczególności  jest odpowiedzialny wobec Konsumenta w razie braku zgodności dostarczonego mu  Produktu z umową (rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie. Wizualny nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b) ust. 2 lub ust. 3 Ustawy, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tamże oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.

 2. Wizualny odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

 3. Wizualny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta

. 4. W celu wykonania uprawnień związanych z niezgodnością świadczenia Wizualny z umową Konsument powinien zgłosić Wizualny, który Produkt ,Produkty lub świadczenie jest niezgodne z umową, przedstawić dowód zakupu reklamowanego Produktu (Produktów) od Wizualny, opisać na czym niezgodność polega (dołączają w miarę możliwości dokumentacje zdjęciową) oraz sprecyzować, z którego przewidzianego Ustawą uprawnienia Konsument korzysta. Zgłoszenie może zostać dokonane przy użyciu dokumentu reklamacji, którego wzór znajduje się poniżej.

5. W sytuacji, w której Wizualny odpowiada za niezgodność Produktu z umową, Wizualny rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni lub naprawi ten Produkt. . W sytuacji, w której Wizualny odpowiada za niezgodność świadczenia (usługi) z umową, Wizualny rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadzenia do jej zgodności z umową. 

6. W sytuacjach określonych Ustawą, to jest, w razie zaistnienia niezgodności świadczenia z umową, za którą Wizualny ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych Ustawą oraz:

 a) Odmowy przez Wizualny doprowadzenia Produktu lub usługi do zgodności z umową ze względu na to, że zarówno naprawa jak i wymiana Produktu (bądź doprowadzenie usługi do zgodności z umową) są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów; lub

 b) Nie doprowadzenia przez Wizualny do zgodności Produktu z umową poprzez jego naprawę lub wymianę (bądź nie doprowadzenie usługi do zgodności z umową); lub c) Dalszego występowania braku zgodności Produktu lub usługi z umową, pomimo, że Wizualny próbował doprowadzić Produkt lub usługę do zgodności z umową; lub

 d) Gdy, brak zgodności Produktu lub usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy; lub 

e) Gdy, z oświadczenia Wizualny lub okoliczności wyraźnie wynika, że Wizualny nie doprowadzi Produkt lub usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta jeżeli Konsument złoży Wizualny oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Wizualny zwróci Klientowi należność zgodnie z Ustawą.

 7. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów kodeksu cywilnego, przy czym odpowiedzialność Wizualny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient nie będący Konsumentem zapłacił Wizualny za nabycie danego Produktu.  

8.Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) 16 uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.com/wazne_adresy.php. 

§ 9 WARUNKI GWARANCJI 

1. Produkty sprzedawane przez Wizualny mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Wizualny nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt 

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej; 

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

 

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Internaucie będącemu  osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.Wizualny.com, w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając oświadczenie na piśmie.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,  na konto bankowe wskazane przez Kupującego Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Konsument może w terminie 30 (trzydziestu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uważana jest za niezawartą.

2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłana na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia.

4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę to wysyłka Pocztą Polską (Kurier 48). Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§11. MATERIAŁY DO DRUKU

1. Drukarnia nie odpowiada za materiały zawarte w plikach do druku, jeżeli przesłane materiały są nie zgodne z prawem drukarnia może odmówić ich realizacji.

2. Wizualny nie nanosi korekty treści na przesłanych materiałach do druku oraz nie odpowiada za błędy składu tekstu na projektach klienta. Jeżeli projekt jest przygotowywany przez naszych grafików, musi zostać zaakceptowany przez klienta, czas realizacji druku jest liczony od momentu akceptacji projektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki, ich rozdzielczość czy przestrzeń barwną.

4. Pliki należy dostarczyć w przestrzenie barwnej CMYK w wielkości 1:1

5. Pliki dostarczone w przestrzeni barwnej RGB zostaną automatycznie skonwertowane do przestrzeni barwnej CMYK przez co mogą być różnice w kolorach za co drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

6. W przypadku zamówienia projektu w naszej drukarni pozostają one własnością Wizualny. Nie udostępniamy otwartych plików klientom. Projekty są archiwizowane i zawsze można zamówić do druk z wcześniej wykonanego projektu.

 

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Wizualny.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Wizualny dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Wizualny.com były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Wizualny nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Wizualny.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Wizualny.com. 

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Wizualny rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wizualny. Wizualny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego Wizualny.com, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wizualny, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Wizualny.com zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Wysłać na adres:

 Visual Jan Cielma 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego  60 

 „ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* - Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……….. - Adres konsumenta(-ów) …………….. - Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data ………………….”